Stadelhofer Passage

Stadelhofestrasse 28, 8001 Zürich